Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu về trang web

Trang web này cung cấp các thông tin liên quan đến tàu Secret Halong và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp tới quí khách, cũng như các thông tin du lịch cần biết.

2. Quyền truy cập

Quí khách được yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân bắt buộc trên trang web (được đánh dấu bằng kí hiệu hoa thị) để hoàn thiện thủ tục đặt phòng và dịch vụ với tàu chúng tôi.

Những thông tin còn lại không bắt buộc.

Trang web này và tất cả các nội dung trên trang này không được sao chép, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các tác phẩm khác mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản với tàu Secret Halong.

Tất cả lô-gô, tên sản phẩm và tên dịch vụ của tàu Secret Halong là nhãn hiệu của khách sạn.

Thông tin trên trang này không đảm bảo tính cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và trang này có thể có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên website.